Ubytovací řád Ubytovny

Ubytovací řád Ubytovny

(ve smyslu ustanovení § 2326 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů)

I. Charakteristika ubytovny

1. Ubytovna je zřizovaná a provozovaná Ubytovatelem – Dostupné Bydlo, z. s.

II. Práva a povinnosti ubytovaných

 1. Ubytovaný má právo po sjednanou dobu ubytování užívat prostory, které mu byly k ubytování vyhrazeny, včetně jejich vybavení, jakož i společné prostory ubytovny.
 2. V ubytovně platí přísný zákaz kouření na pokojích a v ostatních prostorách interiéru. Místem určeným ke kouření jsou pouze prostory. V ubytovně platí přísný zákaz manipulace s otevřeným ohněm.
 3. Ve společných prostorách ubytovny je zakázáno požívat alkoholické nápoje a jiné návykové látky.
 4. V prostorách ubytovny není ubytovaným dovoleno chovat jakákoliv zvířata (maximálně jsou povoleny rybičky a to se souhlasem pověřeného pracovníka, s nímž byl Ubytovaný seznámen).
 5. V celém objektu DS je nutno dodržovat čistotu a pořádek. Ubytovaný je povinen nést na své náklady úklid pokoje, který užívá a udržovat ho v čistotě.
 6. Ubytovaný je povinen na výzvu Ubytovatele, či jím pověřené osoby, umožnit přístup jemu či jím pověřeným osobám do jím užívané ubytovací místnosti za účelem provedení kontroly. Ubytovaný je dále povinen respektovat upozornění a příkazů pracovníků Ubytovatele.
 7. Ubytovatel může vstoupit do ubytovací místnosti Ubytovaného bez účasti Ubytovaného v případě ohrožení majetku Ubytovatele nebo v případě podezřené na závažné porušené Ubytovacího řádu, a to jen v případě, že není možno zajistit přítomnost Ubytovaného. O této skutečnosti je vyhotoven záznam.
 8. Ubytovaný není oprávněn provozovat v ubytovně jakoukoli podnikatelskou činnost.
 9. Ubytovaný je povinen dodržovat noční klid, který je stanoven od 22:00 hodin, do 08:00 hodin.
 10. Ubytovaný je povinen dodržovat zásady běžného soužití a chovat se k ostatním osobám v ubytovně slušně a v rámci dobrých mravů. Zejména je zakázáno křičet nebo používat sprostá slova nebo obtěžovat ostatní zápachem.
 11. Ubytovaný při využití kuchyně je povinen po sobě umýt společné nádobí, důkladně očistit dřez a sporák a kuchyňské prostory, které znečistil.
 12. Návštěvy jsou povoleny denně pouze od 08:00 hodin do 22:00 hodin. Návštěvy musí dodržovat normy běžného chování a nesmí rušit další ubytované. Za návštěvu odpovídá ubytovaný, který ji pozval včetně náhrady škody a smluvních pokut.
 13. Návštěva, která se bude zdržovat v ubytovně v rozporu s tímto Provozním řádem nebo porušovat ustanovení tohoto Provozního řádu, může být z ubytovny ihned vykázána a ubytovanému bude být udělena pokuta dle III.3.
 14. Jestliže je/jsou ubytován/i rodič/rodiče s dětmi, je jeho/jejích povinností řádně o tyto děti pečovat a dohlížet na ně. Ubytovaný nesmí v prostorách ubytovny páchat žádnou trestnou činnost nebo přestupek.
 15. Ubytovaný se musí chovat v prostorách ubytovny řádně a je povinen předcházet škodám na majetku Ubytovatele. Dále je povinen se chovat šetrně k spotřebě energií a vody.

III. Závěrečná ustanovení

1. Tento ubytovací řád nabývá platnosti a účinnosti od 1.7.2018 a k tomuto dni se ruší také platnost a účinnost předešlého Ubytovací řád Ubytovny.

2. Výjimky z ubytovacího řádu může povolit pověřený pracovník ubytovatele.

3. Za každé porušení ubytovacího řádu má ubytovatel nárok na smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každé jednotlivé porušení ubytovacího řádu. Pokuta je splatná do 10 dnů od oznámení o udělení pokuty ubytovanému.

4. Ubytovaný potvrzuje svým podpisem, že byl seznámen pracovníkem ubytovny s tímto ubytovacím řádem, že mu porozuměl a zavazuje se k jeho dodržování.

I. Charakteristika ubytovny

1. Ubytovna je zřizovaná a provozovaná Ubytovatelem – Dostupné Bydlo, z. s.

II. Práva a povinnosti ubytovaných

 1. Ubytovaný má právo po sjednanou dobu ubytování užívat prostory, které mu byly k ubytování vyhrazeny, včetně jejich vybavení, jakož i společné prostory ubytovny.
 2. V ubytovně platí přísný zákaz kouření na pokojích a v ostatních prostorách interiéru. Místem určeným ke kouření jsou pouze prostory. V ubytovně platí přísný zákaz manipulace s otevřeným ohněm.
 3. Ve společných prostorách ubytovny je zakázáno požívat alkoholické nápoje a jiné návykové látky.
 4. V prostorách ubytovny není ubytovaným dovoleno chovat jakákoliv zvířata (maximálně jsou povoleny rybičky a to se souhlasem pověřeného pracovníka, s nímž byl Ubytovaný seznámen).
 5. V celém objektu DS je nutno dodržovat čistotu a pořádek. Ubytovaný je povinen nést na své náklady úklid pokoje, který užívá a udržovat ho v čistotě.
 6. Ubytovaný je povinen na výzvu Ubytovatele, či jím pověřené osoby, umožnit přístup jemu či jím pověřeným osobám do jím užívané ubytovací místnosti za účelem provedení kontroly. Ubytovaný je dále povinen respektovat upozornění a příkazů pracovníků Ubytovatele.
 7. Ubytovatel může vstoupit do ubytovací místnosti Ubytovaného bez účasti Ubytovaného v případě ohrožení majetku Ubytovatele nebo v případě podezřené na závažné porušené Ubytovacího řádu, a to jen v případě, že není možno zajistit přítomnost Ubytovaného. O této skutečnosti je vyhotoven záznam.
 8. Ubytovaný není oprávněn provozovat v ubytovně jakoukoli podnikatelskou činnost.
 9. Ubytovaný je povinen dodržovat noční klid, který je stanoven od 22:00 hodin, do 08:00 hodin.
 10. Ubytovaný je povinen dodržovat zásady běžného soužití a chovat se k ostatním osobám v ubytovně slušně a v rámci dobrých mravů. Zejména je zakázáno křičet nebo používat sprostá slova nebo obtěžovat ostatní zápachem.
 11. Ubytovaný při využití kuchyně je povinen po sobě umýt společné nádobí, důkladně očistit dřez a sporák a kuchyňské prostory, které znečistil.
 12. Návštěvy jsou povoleny denně pouze od 08:00 hodin do 22:00 hodin. Návštěvy musí dodržovat normy běžného chování a nesmí rušit další ubytované. Za návštěvu odpovídá ubytovaný, který ji pozval včetně náhrady škody a smluvních pokut.
 13. Návštěva, která se bude zdržovat v ubytovně v rozporu s tímto Provozním řádem nebo porušovat ustanovení tohoto Provozního řádu, může být z ubytovny ihned vykázána a ubytovanému bude být udělena pokuta dle III.3.
 14. Jestliže je/jsou ubytován/i rodič/rodiče s dětmi, je jeho/jejích povinností řádně o tyto děti pečovat a dohlížet na ně. Ubytovaný nesmí v prostorách ubytovny páchat žádnou trestnou činnost nebo přestupek.
 15. Ubytovaný se musí chovat v prostorách ubytovny řádně a je povinen předcházet škodám na majetku Ubytovatele. Dále je povinen se chovat šetrně k spotřebě energií a vody.

III. Závěrečná ustanovení

1. Tento ubytovací řád nabývá platnosti a účinnosti od 1.7.2018 a k tomuto dni se ruší také platnost a účinnost předešlého Ubytovací řád Ubytovny.

2. Výjimky z ubytovacího řádu může povolit pověřený pracovník ubytovatele.

3. Za každé porušení ubytovacího řádu má ubytovatel nárok na smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každé jednotlivé porušení ubytovacího řádu. Pokuta je splatná do 10 dnů od oznámení o udělení pokuty ubytovanému.

4. Ubytovaný potvrzuje svým podpisem, že byl seznámen pracovníkem ubytovny s tímto ubytovacím řádem, že mu porozuměl a zavazuje se k jeho dodržování.