Provozní řád Ubytovny

Provozní řád je zpracovaný dle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 6/2003 Sb., kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb, vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodou a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů.

 1. Ubytovna je zřizovaná a provozovaná Ubytovatelem – Dostupné Bydlo, z. s. se sídlem Ruda 138ev. Brno- Bystrc 63500, na adrese Za Moravou 126, Hanušovice.
 2. Ubytovna slouží jako ubytovací zařízení pro osoby v hmotné nouzi.
 3. Správcem objektu je: Milan Mačo, Tel.: 606 374 912, email dostupnebydlo@gmail.com
 4. Provozní doba je celoroční
 5. Typ ubytování: ubytování osob s dávkami pomoci v hmotné nouzi – doplatek na bydlení, ubytování pracovníků, studentů, seniorů,
 6. V provozovně je poskytováno ubytování na dobu delší než dva měsíce v období šesti měsíců po sobě jdoucích.
 7. Ubytovací zařízení je zařazeno do třídy *
 8. Zásady prevence vzniku infekčních a jiných onemocnění:

Užití chemické dezinfekce:

Příprava desinfekčních prostředků dle návodu výrobce.

Používají se pouze schválené prostředky včetně dodržování střídání přípravků s různými účinnými látkami (min. 1 měs. k prevenci vzniku selekce a rezistence mikrobů, dodržování koncentrací a doby používání přípravků.

Při ev. kontaminaci předmětů a povrchů biologickým materiálem (krev, stolice) musí být provedena nejprve předdesinfekce prostředkem s virucidním účinkem – pokrytím předmětného místa nejlépe gázou namočenou do desinfekčního prostředku (savo, incidur). Teprve po uplynutí doby působení následuje mechanická očista.

Desinfekční prostředky:

 • Jsou skladovány v originálním balení
 • Pro jejich přesné dávkování je vyčleněna odměrka
 • Desinfekční roztoky se připravují vždy vpravením odměřeného (odváženého) desinfekčního prostředku do odměřeného (odváženého) množství vody. Odhadování množství je nepřípustné.
 • Desinfekční roztoky se připravují vždy čerstvé bezprostředně před použitím.
 • Je s nimi manipulováno se zvýšenou opatrností za použití rukavic
 • Jsou bezpečně a odděleně uloženy (včetně odměrky) ve skříni čistících prostředků

Používané desinfekční prostředky s těmito čistícími látkami:

Na plochy, předměty a WC:            Savo, Prim                         Chlornan sodný

                                                         Incidur                               Aldehydy, tenzory

Na ruce:                                           Sitacid                               Alkohol

Dezinfekce zařízení: Dezinfekce hygienických zařízení (WC, umývárna, sprchové kouty) je prováděna denně. Minimálně 1x týdně je při vlhkém stírání hladkých povrchů včetně podlah použit i desinfekční prostředek.

Dezinsekce: Při výskytu hmyzu a členovců je prováděn postřik odbornou firmou.

Deratizace: 1x ročně je prováděna deratizace odbornou firmou, jinak dle potřeby.

Evidenci provedené deratizace a desinsekce vede správce objektu. Užití biocidních přípravků v souladu s ustanovením zákona č. 120/2002 Sb., vždy dle návodu výrobce, s platnými expozičními a expiračními lhůtami, střídání desinfekčních  přípravků v minimální četnosti 1x 3 měsíce v závislosti na účinné látce. Ředění biocidních přípravků se provádí vždy k aktuálnímu použití. Bezpečností listy biocidních přípravků jsou uloženy u správce. Správce zajišťuje ředění desinfekčních přípravků a desinfekci ploch/předmětů, používá k tomu osobní ochranné pracovní pomůcky (gumové rukavice a pracovní oděv)

 • Úklid všech prostor ubytovacího zařízení se provádí ihned po znečištění, jinak denně – hladké povrchy se stírají na vlhko s čistícím a virucidním desinfekčním prostředkem. Nejméně jednou za měsíc je prováděn generální úklid celé ubytovny (mytí dveří a oken, svítidel, čištění sedacího nábytku, čištění lůžkovin, čištění matrací). Hygienická zařízení se uklízí za použití desinfekčních prostředků minimálně 1x denně. Odpadkové koše se vyprazdňují do kontejneru, který je vyvážen jako komunální odpad městem Hanušovice. Pomůcky pro úklid se ukládají v úklidové skříni. Denní úklid obsahuje: výměna prádla, omytí a desinfekce částí lůžek, ledničky, parapetů, mytí a desinfekce odpadkových košů, úklid a desinfekce sanitárních zařízení. Úklid pokoje vždy při výměně ubytovaného, četnost úklidu pokoje a sanitárního zařízení při dlouhodobém ubytování denně. Deník úklidu není veden.
 • Členění úklidových pomůcek dle ploch: vybavení pokoje- hadr a kýbl na vybavení, zařizovací předměty koupelen a WC – obklady, umyvadla, vany/sprchy- hadr a kýbl na sanitu, WC- hadr, štětka a kýbl na WC, podlahy, plochy- hadr a kýbl na podlahy, zařizovací předměty kuchyněk- hadr a kýbl na kuchyň.
 • Úklidové pomůcky a jsou po použití čištěny, desinfikovány a uloženy do oschnutí ve vyhrazeném prostoru na sušák před ubytovnou, zajištuje správce.
 • Manipulace s prádlem

K zapůjčování je pouze ložní prádlo, výměna prádla vždy při výměně ubytovaného, četnost výměny prádla při dlouhodobém ubytování 1x týdně, zajišťuje správce.

způsob manipulace s prádlem při výměně na pokoji: špinavé prádlo je sejmuto, vloženo do jednorázového igelitového pytle, poté je povlečeno čisté prádlo. Špinavé prádlo není ukládáno, je ihned vloženo do pračky. Pytel od špinavého prádla se pak vyhodí.

K dispozici dostatečné množství prádla na denní výměnu

uložení čistého prádla je ve skříni na čisté prádlo (úklid a desinfekce prostoru – viz.úklid)

Přikrývky, polštáře či matrace nejsou v zásobě (kupují se nové)

Uložení špinavého prádla: Prádlo se neukládá z igelitových pytlů se vkládá ihned do pračky. Praní prádla je prováděno svépomocí v automatické pračce v objektu.

Praní prádla v prádelně ubytovacího zařízení –prádelna je umístěna v ubytovně, popis prádelny: v prádelně je automatická pračka; při praní prádla nesmí docházet ke křížení čistého a nečistého prádla, teplota prací lázně nad 60°C, prádlo je sušeno na venkovním sušáku při aktuální teplotě, zajištuje správce.

Hostovské praní, sušení ani žehlení není zajišťováno.

Prádlo znečištěné biologickým materiálem (stolice, zvratky, krev) – toto prádlo není roztřepáváno, pouze kontrolováno na přítomnost pevných předmětů, uloženo do nepropustného obalu, neprodyšně uzavřeno, označeno a zajištěna likvidace prádla odpovědnou firmou

Prádlo kontaminované hmyzem – prádlo není roztřepáváno, je uloženo do nepropustného obalu, po dobu 24 hodin ošetřeno vhodným biocidním přípravkem za neprodyšného uzavření, označeno poté odvezeno do prádelny

 1. Četnost malování min. 1x za 3 roky.
 2. Je zde celkem 13 ubytovacích jednotek (8 čtyřlůžkových o výměře 25 m2 a 4 dvojlůžkové 12,5 m2), max. počet ubytovaných fyzických osob je 40.
 3. Vybavení ubytovacích jednotek: společné WC Muži/ WC ženy, Společné sprchy a umývárna Sprchy Muži/Sprchy Ženy a společný prostor pro vaření nebo ohřev jídla a pro stravování.
 4. Vytápění ubytovacích jednotek je ústřední teplovodní napojené na vlastní kotelnu na tuhá paliva. Teplota vnitřního vzduchu v otopném období je nastavena na 22 stupňů celsia. Spaliny jsou odváděny do komínového tělesa.
 5. Tekoucí pitná voda je zajištěna zásobováním z veřejného vodovodu. Ohřev teplé vody je zajištěn boilerem, který má možnost regulace teploty. Odpadová voda je vedena do jímky, která je pravidelně vyvážena. Není zajištěna možnost provedení termodesinfekce. Údržba systému ohřevu/akumulace a rozvodu teplé vody je zajištována správcem objektu 2x ročně. Dosahovaná teplota ohřívané vody je až 60 st.C. Jakost teplé vody pro osobní hygienu a mytí, vyráběné z vody pitné, je v souladu s požadavky přílohy č. 2 vyhlášky č. 252/2004 Sb., její kontrola je zajištěna laboratorním rozborem v minimální četnosti 1x ročně, a to vždy v koncové části rozvodů teplé vody v každém ubytovacím podlaží.
 6. Likvidace odpadů probíhá ukládáním do kontejneru před budovou bez třídění odpadu, četnost odvozu je 2x měsíčně firmou zajišťující svoz komunálního odpadu v lokalitě.
 7. Jediným zaměstnancem je výše uvedený správce objektu pracující na dohodu o provedení práce. Počet mužů 1, bez směnného provozu. Úklid zajištuje správce objektu. Správce je ubytován v ubytovně, kde má skříňku pro oddělené uložení pracovního oděvu. Používá ochranné pracovní pomůcky (gumové rukavice a pracovní oděv) dle vykonávané práce (pracovník má možnost výměny za čistý pracovní oděv během směny při znečištění). Zajištění výplachu oka pitnou vodou při manipulaci s žíravinami (desinfekční přípravky) je ve společné umývárně.
 8. Personál po provedení úklidu a desinfekce, manipulací se špinavým prádlem, manipulací s odpady apod. činností provede hygienickou očistu rukou v tekoucí teplé vodě za použití mýdla ev. desinfekčního přípravku.
 9. Jednotlivé pokoje jsou vybaveny zařízením nájemníků.
 10. Větrání místností je přímé okny.
 11. Ubytovna není vybavena klimatizací.
 12. Osvětlení je přirozené okny a umělým osvětlením.
 13. Povrchová úprava stěn je v koupelně keramický obklad a vybílení, popř. tapeta na pokojích a na chodbách v prostoru pro vaření nebo ohřev jídla a pro stravování je omyvatelný umakart.
 14. Podlahové krytiny jsou dlažba v koupelně a PVC na chodbě, v kuchyni a na pokojích.
 15. Na ubytovně je lékárnička první pomoci vybavená dle charakteru poskytovaných služeb, která je uložena na viditelném místě na chodbě. Lékárnička obsahuje mimo jiné virucidního desinfekční přípravu (např. Betadyne, Jodisol) a přípravek k zástavě kapilárního krvácení  (např. Traumacel, Gelitaspon). Přípravky v lékárničce nesmí mít prošlou dobu expirace, kontrolu zajišťuje správce objektu
 16. Ve všech prostorách ubytovny je zákaz kouření.
 17. Je zakázáno chovat jakákoliv zvířata.

Vypracoval, Ing.Jiří Slezák, Dostupné bydlo, z.s., dne 1.12.2019